Tuesday, May 30, 2023

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2018. Notele au fost afişate!

Must Read

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Notele la admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza vor fi afișate luni și marți.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Facultatea de Politie, rezultate admitere 2018. Conform calendarului examenului de admitere la Academia de Poliție, probele scrise în cadrul facultăților Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, a doua etapă a concursului de admitere la Academia de poliție 2018, după probele eliminatorii, s-au desfășurat în perioada 16-17 august.

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Facultatea de Poliţie
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă
Facultatea de Poliție de Frontieră
Specializarea “Ordine și siguranță publică” învățământ cu frecvență
Facultatea de Jandarmi
Specializarea “Ordine și siguranță publică” învățământ cu frecvență
Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Specializarea “Drept” învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
Specializarea “Administrație publică” învățământ cu frecvență

- Advertisement -

Facultatea de Pompieri
Specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Arhivistică
Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Politie, rezultate admitere 2018. Cei 2400 de candidați admiși să susțină probele scrise pentru admiterea la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” se vor lupta pe 885 de locuri disponibile pentru anul școlar 2018-2019.

Facultatea de Politie, rezultate admitere 2018. Candidații nemulțumiți de notele obținute la admitere Academia de poliție 2018 au posibilitatea de a face contestații marți și miercuri, pe 21, respectiv 22 august. Contestațiile la examenul de admitere la Academia de Poliție 2018 se vor soluționa joi, 23 august. Prin urmare, notele finale vor fi afișate pe 23 august.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. În 2018, Admiterea la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” se desfăşoară în două etape, cea eliminatorie şi proba scrisă. La capitolul noutăţi, candidaţii care au obţinut în liceu premii sau menţiuni la olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei nu mai trebuie să susţină probele scrise.

Academia de Poliţie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi, astfel:

Facultatea de Poliţie – Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă – durata de 3 ani (180 de credite transferabile)

Facultatea de Poliție de Frontieră – specializarea ”Ordine și siguranță publică” învățământ cu frecvență – domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – durata de 3 ani (180 de credite transferabile)

Facultatea de Jandarmi – Specializarea ”Ordine și siguranță publică” învățământ cu frecvență – durata de 3 ani (180 de credite transferabile)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative – Specializarea ”Drept” învățământ cu frecvență și învățământ la distanță – durata de 4 ani (240 de credite transferabile)

Specializarea ”Administrație publică” învățământ cu frecvență – durata de 3 ani (180 de credite transferabile)

Facultatea de Pompieri – Specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” învăţământ cu frecvenţă – durata de 4 ani (240 de credite transferabile)

Facultatea de Arhivistică – Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă – durata de 3 ani (180 de credite transferabile)

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. CALENDARUL ADMITERII – înscrieri şi probe:

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Specializarea Drept; Facultatea de Poliţie; Facultatea de Poliţie de Frontieră; Facultatea de Jandarmi (forma de învăţământ „cu frecvenţă” sau „cu frecvenţă redusă”)

Perioada de concurs: 31 iulie – 24 august 2018

Înscrierea candidaţilor: 31 iulie (Facultatea de Poliție și OSP – Frecvență redusă) – 1 august 2018 (celelalte facultăți), orele 8.00-16.00

Etapa I (eliminatorie): 3-13 august 2018

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 14 august 2018

Etapa a II-a (susţinerea probelor scrise): 16-19 august 2018, începând cu ora 9.00

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise: 20-21 august 2018

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 21-22 august 2018

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 23 august 2018

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 24 august 2018

La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea Drept, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi, proba de evaluare a cunoştinţelor va fi sub forma unui test grilă din istorie, limba română şi limba străină.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Facultatea de Pompieri (forma de învăţământ „cu frecvenţă”)

Perioada de concurs: 1-24 august 2018

Înscrierea candidaţilor: 1 august 2018, orele 8.00-16.00

Etapa I (eliminatorie): 3-5 august 2018

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 8 august 2018

Etapa a II-a (susţinerea probelor scrise): 16-19 agust 2018, începând cu ora 9.00

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise: 20-21 august 2018

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 21-22 august 2018

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 23 august 2018

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 24 august 2018

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. La Facultatea de Pompieri, testul grilă cuprinde întrebări din algebră şi elemente de analiză matematică şi fizică (mecanică, moleculară şi termodinamică, electricitate).

Facultatea de Arhivistică (forma de învăţământ „cu frecvenţă”)

Perioada de concurs: 31 iulie – 23 august 2018

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală: 31 iulie – 4 august 2018, orele 8.00-15.00

Testarea psihologică: 7 august 2018

Afișarea rezultatelor la testarea psihologică: 9 august 2018

Depunerea contestațiilor la testarea psihologică: 10 august 2018

Soluționarea contestațiilor la testarea psihologică: 13-14 august 2018

Afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică: 14 august 2018

Afişarea listei candidaţilor declarați ”admis” pentru susţinerea probei scrise şi repartiţia acestora pe săli: 14 august 2018

Susţinerea probei scrise (90 minute): 16-17 august 2018

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise: 20-21 august 2018

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 21-22 august 2018

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 23 august 2018

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Pentru Facultatea de Arhivistică, probele eliminatorii constau în evaluarea medicală şi evaluarea psihologică, iar proba scrisă constă într-un test grilă la disciplina istorie.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Specializarea “Administraţie Publică” (forma de învăţământ „cu frecvenţă”)

Perioada de concurs: 21-30 august 2018

Înscrierea candidaţilor: 21-27 august 2018, orele 8.00-15.00 (sâmbăta și duminica, între orele 9.00-14.00)

Aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele de concurs: 28 august 2018

Afişarea rezultatelor: 28 august – ora 14.00

Depunerea contestaţiilor: 28-29 august 2018, ora 14.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 30 august 2018, ora 15.00

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializarea “Drept” (forma de învăţământ „la distanţă”)

Perioada de concurs: 4-23 septembrie 2018

Înscrierea candidaţilor: 4-18 septembrie 2018, orele 8.00-15.00

Susţinerea probelor scrise: 21 septembrie 2018

Afişarea rezultatelor provizorii: 22 septembrie 2018

Depunerea contestaţiilor: 22-23 septembrie 2018

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie 2018

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Acte pentru înscrieri

Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite la Academie, până în 29 iunie 2018, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;

– documentele care atestă absolvirea programului de studii liceale:

– pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate;

– pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2018:

a. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificată cu originalul de către funcţionarul competent; în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă;

b. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

c. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată;

– fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru instituţii de învăţământ din M.A.I.”;

– copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);

– copie după certificatul de naştere;

– copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

– avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

– cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;

– două fotografii color 3/4 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Candidaţii la concursul de admitere la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi sau Facultatea de Pompieri, la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru înscriere, vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:

– cartea de identitate în original sau paşaportul în original;

– contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi;

– acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2018 vor prezenta şi următoarele documente:

– diploma de bacalaureat, în original; sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat, candidaţii pot prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă.

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

a) sunt orfani de unul sau ambii părinţi;

b) provin din casele de copii sau din plasament familial;

c) sunt copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;

d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate sau pensionat;

e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare).

REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018. Potrivit regulamentului, candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale şi/sau naţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare M.E.N.), beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

- Advertisement -


- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -
Latest News

Record pentru Dedeman: în 2022, a avut cele mai mari cifre de afaceri şi profit din istoria companiei

Dedeman, compania deținută de frații Pavăl, a încheiat anul 2022 cu cel mai mare profit net, cea mai mare...
- Advertisement -

More Articles Like This