Wednesday, November 29, 2023

Edu.ro rezultate simulare BAC 2016. EDU.ro va anunta azi rezultatele la simulari

Must Read

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Rezultatele la examenului de simulare a Bacalaureatului şi rata de promovare la simulările examenului de Bacalaureat vor fi anunţate astăzi, pe EDU.RO. Elevii de clasa a XII-a au susţinut săptămâna trecută simulare examenului de BACALAUREAT 2016. Luni, 7 martie, elevii au avut simularea la Limba Română, marţi, 8 martie, la Limba Maternă, miercuri, 10 martie, proba obligatorie a profilului: la Istorie sau Matematică, iar joi, 11 martie la proba la alegere a profilului şi specializării: Anatomie, Chimie, Economie, Geografie, Fizică, Psihologie, Informatică, Logică sau Sociologie. Vineri, pe data de 18 martie 2016, elevii cât de pregătiţi sunt pentru examenului de BACALAUREAT 2016. REZULTATELE la simulare BAC 2016 vor fi anunţate la fiecare şcoală în parte.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Astăzi, elevii de clasa a XII-a vor afla rezultate la simularea examenului BAC 2016. Rezultatele obţinute de elevii de clasa a XII-a şi a XI-a, rata de promovare şi rezultatele centralizate vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei – EDU.RO.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016Notele la simularea BAC 2016 obţinute nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor la simularea BAC 2016 în catalog. În urma analizei rezultatelor la simulare, inspectoratele şcolare vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

- Advertisement -

EDU.RO REZULTATELE LA SIMULARE BAC 2016 vor fi anunţate la fiecare şcoală în parte, iar rezultatele centralizate vor fi disponibile pe REALITATEA.net şi Edu.ro.

EDU.RO REZULTATE simulare 2016. Cum se desfăşoară examenul de BACALAUREAT

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ

REZULTATE SIMULARE BAC 2016 EDU.RO. Elevii claselor a XII-a din secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, susţin probele specifice ale examenului de Nacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului şi, după caz, ale
metodologiei specifice

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.

REZULTATE SIMULARE BAC 2016 EDU.RO. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către Ministerul Educaţiei au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de Bacalaureat.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea
Diplomelor.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti .

EDU.RO REZULTATE BAC 2016. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din
examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

C. probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

D. probă de evaluare a competenţelor digitale.

E.probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

a) Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

c) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i) matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i) fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

a) dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;

d) afişarea, pe uşa fiecărei săli, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

EDU.RO REZULTATE BAC 2016. notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au
verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. În timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nicio indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere. În cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare disciplinară.

EDU.RO Rezultate simulare BAC 2016. Pe data de 18 martie 2016 vor fi afişate rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Notele obţinute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământul în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuate cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiectele pentru simularea la nivel naţional a examenului de bacalaureat, diferenţiate în funcţie de filieră, profil şi specializare, sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe EDU.RO, încă din luna noiembrie 2015. Subiectele la simularea examenului de BACALAUREAT 2016 sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ liceal în care elevii susţin evaluarea (unul dintre profesori fiind cel care predă la clasă).

(w500) <p>Rezulta

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Calendarul examenului de Bacalaureat 2016

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C

4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă

12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) pe EDU.RO

12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale pe EDU.RO

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Sesiunea august-septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A

16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B

17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C

18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă

29 august 2016 Afişarea rezultatelor pe EDU.RO (până la ora 16,00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31 august 2016 Rezolvarea contestaţiilor

1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finale pe EDU.RO

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Anul trecut, doar 28,51% dintre cei care au fost prezenţi la simulare au obţinut note peste 6

(w500) <p>Rezulta

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Anul trecut, rata de prezenţă la simularea examenului de bacalaureat – clasa a XI-a – a fost de 86,41% (128.052 de elevi). Dintre cei prezenţi la simulare 28,51% au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la toate probele). La clasa a XII-a, prezenţa a fost de 147.454 de elevi (83,31%). Au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la toate probele) 38,77% elevi.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte ANATOMIE – BIOLOGIE simulare 2016:

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. BAREM ANATOMIE BOLOGIE – Simulare BAC 2016

(w728) <p>Barem A(w728) <p>Barem A

EDU.RO Rezultate simulare BAC 2016. Subiecte GEOGRAFIE – simulare BAC 2016

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. BAREM GEOGRAFIE – simulare BAC 2015

(w728) <p>BAREM G

(w728) <p>BAREM G

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Luni, elevii de clasa a XII-a au susţinut simularea la Limba Română, marţi la Limba Maternă, iar miercuri proba obligatorie a profilului: la Istorie sau Matematică.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Notele obţinute nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, inspectoratele şcolare vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Pe data de 18 martie 2016 vor fi afişate rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat.

EDU.RO REZULTATE simulare Psihologie BAC 2016. Simulare Psihologie BAC 2016. Subiecte şi barem de corectare la Psihologie

EDU.RO REZULTATE simulare Geografie BAC 2016. Simulare GEOGRAFIE BAC 2016. Subiecte şi barem de corectare la Geografie

EDU.RO REZULTATE Simulare Economie BAC 2016. Simulare ECONOMIE BAC 2016. Subiecte şi barem de corectare la ECONOMIE

EDU.RO REZULTATE simulare Chimie BAC 2016. Simulare Chimie BAC 2016. Subiecte şi barem de corectare la Chimie

EDU.RO REZULTATE simulare Anatomie BAC 2016. Simulare Biologie – Anatomie BAC 2016. Subiecte şi barem de corectare la biologie – anatomie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Note simulare BAC 2016. Barem și subiecte simulare Română, Istorie şi Matematică. Cum se rezolvă subiectele la simulare

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiectele pentru simularea la nivel naţional a examenului de bacalaureat, diferenţiate în funcţie de filieră, profil şi specializare, sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe EDU.RO, încă din luna noiembrie 2015. Subiectele sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ liceal în care elevii susţin evaluarea (unul dintre profesori fiind cel care predă la clasă).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Anul trecut, rata de prezenţă la simularea examenului de bacalaureat – clasa a XI-a – a fost de 86,41% (128.052 de elevi). Dintre cei prezenţi la simulare 28,51% au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la toate probele). La clasa a XII-a, prezenţa a fost de 147.454 de elevi (83,31%). Au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la toate probele) 38,77% elevi.

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Subiecte simulare BAC 2016. Modele de SUBIECTE

EDU.RO REZULTATE SIMULARE ROMANA. Simulare Bacalaureat Limba Română. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Limba Română – Real

EDU.RO REZULTATE SIMULARE ROMÂNĂ. Simulare Bacalaureat Limba Română. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Limba Română – Uman

EDU.RO REZULTATE SIMULARE MATEMATICA Simulare Bacalaureat Matematică. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Matematică

EDU.RO REZULTATE SIMULARE ISTORIE. Simulare Bacalaureat Istorie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Istorie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE ANATOMIE – BIOLOGIE. Simulare Bacalaureat Anatomie – Biologie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Anatomie – Biologie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE CHIMIE. Simulare Bacalaureat Chimie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Chimie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE ECONOMIE. Simulare Bacalaureat Economie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Economie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE GEOGRAFIE. Simulare Bacalaureat Geografie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Geografie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE FILOSOFIE. Simulare Bacalaureat Filosofie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Filosofie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE FIZICĂ. Simulare Bacalaureat Fizică. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Fizică

EDU.RO REZULTATE SIMULARE INFORMATICĂ. Simulare Bacalaureat Informatică. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Informatică

EDU.RO REZULTATE SIMULARE PSIHOLOGIE. Simulare Bacalaureat Psihologie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – EDU.RO Psihologie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE LOGICĂ. Simulare Bacalaureat Logică. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Logică

EDU.RO REZULTATE SIMULARE SOCIOLOGIE. Simulare Bacalaureat Sociologie. Modele de subiecte Simulare BAC 2016 – Sociologie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământul în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuate cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat 2016. Conținuturile pentru simulare si competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, în vigoare. Sunt însă conţinuturi exceptate.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. BAREMUL de corectare la MATEMATICĂ și ISTORIE este publicat pe AICI.

EDU.RO Rezultate simulare BAC 2016. Subiecte Matematică – Simulare Matematică BACALAUREAT clasa a XII-a

(w728) Subiecte m

(w728) SIMULARE M

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte simulare Matematică, clasa a XI-a. Simulare Bacalaureat 2016

(w728) Subiecte s

Sursa: alba24.ro

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Subiecte ISTORIE simulare clasa a XI – a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La simularea la Istorie, clasa a XI-a, la primul subiect, elevii au primit două texte din istoria Europei, pe baza cărora au avut de identificat personalitatea politică precizată în sursă, o informaţie legată de „Actul unic”, câte o organizaţie internaţională, stabilirea relaţiei cauză-efect între două informaţii selectate dintr-unul dintre texte, două fapte istorice în cadrul procesului de integrare europeană, în afara celor menţionate în texte şi alte cerinţe (în total 7).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte ISTORIE. La subiectul al doilea, pe baza unui text din istoria României, au avut de rezolvat alte 6 cerinţe, printre care precizarea spaţiului istoric, a secolului, două informaţii referitoare la tratatul din 1948, punct de vedere referitor la Constituţia din 1948 şi argumentarea, printr-un fapt istoric relevant, a afirmaţiei potrivit căreia viaţa politică în perioada contemporană se caracterizează prin existenţa regimurilor democratice.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte ISTORIE. La subiectul III, elevii au avut de compus un eseu de aproximativ două pagini despre lumea postbelică.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare BAC 2016. Simulare Matematică şi Istorie. Daţi afară de la simulare. Doi elevi o încercat să copiize

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La proba de Matematică în cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2016 în judeţul Alba au fost şi două cazuri de elevi eliminaţi din sălile în care s-au dat testările. Aceştia au încercat să copieze, unul de la colegi şi altul folosind telefonul mobil.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Potrivit inspectorului şcolar general IŞJ Alba, Marcela Dărămuş, cele două cazuri au fost sesizate la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” din Abrud, unde un elev de clasa a XII-a a folosit telefonul mobil în timpul testării la Matematică, iar celălalt la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş – un elev, tot din clasa a XII-a, a încercat să copieze de la colegi.
Cei doi vor putea să participe în continuare la testarea de joi, însă cel mai probabil situaţia acestora va fi discutată în cadrul unităţilor şcolare respective.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Rezultatele la simularea Bacalaureatului vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Barem simulare Română 2016. Clasa a XII-a – Profil Real

(w728) <p>Barem s

(w728) <p>Barem s

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare BAC 2016. SUBIECTE simulare Română. Clasa a XII-a – Profil Real

(w728) <p>Clasa a

(w728) <p>Clasa a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare BAC 2016. Barem simulare Română 2016. Clasa a XII-a – Profil Real

(w728) <p>Barem s

(w728) <p>Barem s

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. SIMULARE BAC 2016. SUBIECTE simulare Română. Clasa a XII-a – Profil Uman

(w728) <p>Clasa a

(w728) <p>Clasa a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare BAC 2016. Subiecte simulare clasa a XI-a – Limba şi Literatura Română – Profil Real

(w728) <p>Subiect

(w728)

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare BAC 2016. Subiecte simulare clasa a XI-a – Limba şi Literatura Română – Profil Uman

(w728) Subiecte s

(w728) <p>Subiect

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat. Astăzi, elevii de clasa a XII-a şi a XI susţin prima probă din cadrul simulării pentru Bacalaureat 2016, la Limba şi Literatura Română. Simularea a început la ora 9.00, iar subiectele vor fi publicate pe EDU.RO şi pe REALITATEA.NET, în jurul orei 15.00.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. SIMULARE BAC 2016. SUBIECTE simulare Română. Clasa a XII-a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte simulare Română. La clasa a XII-a, profil real-tehnologic şi vocaţional, cele 9 cerinţe de la Subiectul I au fost pe baza unui fragment dintr-o poezie de Adrian Maniu („În seara asta”).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte simulare Română. La Subiectul II, au avut de compus un text argumentativ de 150-300 cuvinte despre rolul dezbaterilor publice în adoptarea unor legi.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte simulare Română. La Subiectul III, au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte despre particularităţile construcţiei unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau G. Călinescu, scrie

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. SUBIECTE simulare Română. Clasa a XI-a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Elevii de clasa a XI-a, la profil real-tehnologic şi vocaţional, au primit, la subiectul I, un fragment dintr-o poezie de Mihai Eminescu, text pe baza căruia au trebuit să identifice sinonime, rolul cratimei, folosirea unei locuţiuni, secvenţe care să contureze dimensiunea temporală a imaginarului poetic, motive literare, semnificaţii de figuri de stil, trăsături ale genului lirio şi comentariul primei strofe. În total, la subiectul I, au fost 9 cerinţe.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Barem simulare Română 2016. La Subiectul II, au avut de compus un text argumentativ de 150-300 cuvinte despre utilitatea telefoanelor mobile pentru omul contemporan.
La Subiectul III, au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema şi viziunea despre lume, într-un basm cult studiat.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte simulare Limba Română. Subiectele sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ liceal în care elevii susţin evaluarea (unul dintre profesori fiind cel care predă la clasă).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Barem simulare Română 2016. Anul trecut, rata de prezenţă la simularea examenului de bacalaureat – clasa a XI-a – a fost de 86,41% (128.052 de elevi). Dintre cei prezenţi, 28,51% au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la toate probele). La clasa a XII-a, prezenţa a fost de 147.454 de elevi (83,31%). Au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la toate probele) 38,77% elevi.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Subiecte simulare Limba Română. Marţi are loc proba la Limba Maternă, iar miercuri simularea la Matemetică

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Conform calendarului publicat de Ministerul Educaţiei privind desfăşurarea acestei simulări, luni, 7 martie, are loc proba scrisă la Limba şi literatura română. Marţi, 8 martie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale), iar miercuri, 9 martie, proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie). Joi, 10 martie, exclusiv pentru elevii clasei a XII-a, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Barem simulare Română 2016. Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământul în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuate cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Conținuturile pentru simulare si competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, în vigoare. Sunt însă conţinuturi exceptate.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat 2016. Simulare Limba şi Literatura Română 2016

Simulare Bacalaureat Limba Română. La Limba şi literatura română pentru clasa a XI-a, de exemplu, un sunt incluse reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală; textul dramatic postbelic; limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii; simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică; interpretări și judecăți de valoare exprimate în critica și iistoria literară şi autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat 2016. Vezi Lista conţinuturi Simulare BAC 2016 clasa a XI-a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Pentru clasa a XII-a, tot la Limba şi literatura română, sunt exceptate de la simulare conţinuturile din programă referitoare la reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală; textul dramatic postbelic; limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii; perioada postbelică şi autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat 2016. Vezi Lista conţinuturi Simulare BAC 2016 clasa a XII-a

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Barem simulare Română 2016. . Calendar simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016:

7 martie 2016 Simularea probei E)a): probă scrisă – Limba si literatura română
8 martie 2016 Simularea probei E)b): probă scrisă – Limba si literatura maternă
9 martie 2016 Simularea probei E)c): probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
10 martie 2016 Simularea probei E)d): probă scrisă – Proba la alegere a profilului si specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. 18 martie 2016: Afişarea rezultatelor pe EDU.RO

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat Limba Română. Examenul propriu-zis de Bacalaureat 2016, sesiunea de vară, se desfăşoară în acest an în perioada 13 iunie – 8 iulie. Absolvenţii de liceu vor avea până în 1 iulie probele orale şi de competenţe digitale, iar din 4 iulie vor fi probele scrise, rezultatele finale urmând să fie afişate în 16 iulie.

Simulare Bacalaureat 2016. La Bacalaureat, lucrările nu vor mai fi corectate în alte judeţe, însă sălile de examen vor fi monitorizate audio şi video.

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Barem simulare Română 2016. Anul trecut, peste 165.000 de elevi au susținut examenul de Bacalaureat. Rata de promovare pentru promoția 2015 (72,78%) este cu cinci procente mai mare față de anul 2014 (67,61%) și cu 9% mai mare față de anul 2013 (63,1%).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La nivel național s-au înregistrat 63 de medii maxime, de zece, la examenul de Bacalaureat 2015. Timiș este județul cu cei mai mulți elevi de nota zece (nouă), însă numărul mediilor maxime din acest an este mai mic decât cel de la Bac 2014, când 104 candidați n-au făcut nicio greșeală la teste.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Rezultatele BAC arată că Clujul este județul cu cea mai mare promovabilitate. 82% dintre elevii din acest județ au promovat Bacalaureat 2015. La polul opus e Giurgiu, cu puțin peste 30% rată de promovabilitate.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Simulare Bacalaureat 2016. Cele mai bune rezultate la Bacalaureat 2015:

CLUJ, PROMOVARE 82,18%
BRAŞOV, PROMOVARE 78,76%
SIBIU, PROMOVARE 76,81%
BUCUREŞTI, PROMOVARE 68%

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Barem simulare. Cele mai proaste rezultate la Bacalureat 2015:

GIURGIU, PROMOVARE 36,06%
ILFOV, PROMOVARE 40,92%
TELEORMAN, PROMOVARE 42,73%

EDU.RO REZULTATESIMULARE BAC 2016. Dintre cei 168.945 de absolvenți de liceu care s-au înscris în această sesiune a bacalaureatului, 143.949 (76,89%) aparțin promoţiei curente, iar 24.996 (23,11%) provin din seriile anterioare. Majoritatea candidaților au absolvit liceul la forma de învăţământ zi – 163.462, în timp ce de la seral provin 2.943, iar de la frecvenţă redusă – 2.540.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Metodologia de organizare a Bac-ului prevede că se interzice candidaţilor să intre în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Calendar Bacalaureatul 2016

30 mai – 3 iunie 2016 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competentelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
4 iulie 2016 Limba si literatura romana – proba E)a) – proba scrisa
5 iulie 2016 Limba si literatura materna proba E)b) – proba scrisa
6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
12 iulie 2016 Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00)
12 iulie 2016 Depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
13 – 15 iulie 2016 Rezolvarea contestatiilor
16 iulie 2016 Afisarea rezultatelor finale

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Calendar Bacalaureatul 2016. Noul ordin prevede ca lucrarile elevilor nu vor mai fi corectate automat intr-un alt judet decat cel in care au sustinut examenul, ci numai in cazul in care Comisia Nationala de Bacalaureat decide acest lucru.

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Pana la inceperea bacalaureatului, Comisiile judetene de BAC si autoritatile locale au obligatia sa doteze toate salile de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio. Prevederea vine dupa ce la examenul din 2015 au existat licee care nu au avut supraveghere audio a examenelor, pe care au justificat-o prin lipsa de fonduri.

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Si la bacalaureatul 2016, inregistrarile audio-video din salile de examen vor fi verificate, prin sondaj, de catre comisiile de BAC, dupa incheierea fiecarui examen scris. In cazul in care la aceasta verificare prin sondaj se constata nereguli, atunci comisia trebuie sa verifice inregistrarile din toate salile de examen din acel centru. Elevii prinsi ca au incercat sa copieze sau ca au copiat sunt eliminati din examen.

RETULTATE simulare BAC 2016. Fiecare lucrare este notata de cate doi profesori. La corectare, daca diferenta dintre notele date de cei doi evaluatori este mai mica de 0,50 puncte, nota finala este media aritmetica cu doua zecimale a celor 2 note, fara rotunjire.

Daca diferenta dintre note este mai mare de 0,50 puncte, presedintele comisiei repartizeaza lucrarea unui al treilea profesor evaluator, care in prezenta profesorilor evaluatori initiali stabileste nota finala.

EDU.RO Rezultate simulare BAC 2016. Calendar Bacalaureatul 2016. Ce nu au voie să facă elevii în examen

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Candidatii la Bacalaureat vor semna un proces-verbal, in sala de examen inainte de proba, prin care mentioneaza ca stiu ca daca copiaza sau incearca sa copieze vor fi dati afara din BAC si nu vor mai putea participa la urmatoarele 2 sesiuni de Bacalaureat.

EDU.RO REZULTATE simulare BAC 2016. Elevii nu au voie sa intre in sala de examen cu: ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete. Nu au voie sa aiba asupra lor, in imbracaminte, in incaltaminte, in penare sau in banci manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati, telefoane mobile, casti audio, calculatoare.

EDU.RO REZULTATE BAC 2016. Notele obţinute anul trecut

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Anul trecut, din totalul celor 159.715 absolvenţi de liceu care s-au prezentat la examen de Bacalaureat, au promovat, după soluţionarea contestaţiilor, 108.436 (67,9%) de candidaţi, cu 1,5% peste rata de la prima afişare a rezultatelor (66,41%). Rezultatul este superior cu peste 7 puncte procentuale celui înregistrat în prima sesiune a anului 2014 (60,65%) şi cu 11,5% faţă de 2013 (56,4%). Rata de promovare pentru promoţia curentă este de 74,2% (102.047 de elevi), în creştere cu 1,42% după soluţionarea contestaţiilor şi cu 11,1% mai mare faţă de anul 2013 (63,1%).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. La nivel naţional, s-au înregistrat 81 de medii de 10, cu 18 peste cele consemnate iniţial. Pe judeţe, cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (83,42%), Braşov (80,53%), Bacău (79,97%) şi Sibiu (77,69%). Rata de reuşită în Capitală este de 70,22% (în creştere cu 2,2%), superioară cu peste 11 puncte procentuale celei de anul trecut. Singurele judeţe aflate sub 50% sunt Giurgiu (37,33%), Ilfov (41,90%) şi Teleorman (44,31%).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. În total, au fost depuse 50.501 contestaţii: 22.637 la proba scrisă de Limba şi literatura română E)a), 493 la proba scrisă de Limba şi literatura maternă E)b), 13.185 la proba scrisă obligatorie a profilului E)c) şi 14.186 la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării E)d). În medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe este de 42,3%: 50,6% la proba E)a), 42,8% la proba E)b), 40,8% la proba E)c) şi 35% la proba E)d).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Barem simulare Română 2016. Din totalul celor 168.939 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 159.715 candidaţi (137.481 din promoţia 2014-2015 şi 22.234 din promoţiile anterioare). 9.224 de candidaţi au absentat. 332 elevi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 50.947 de candidaţi au fost respinşi (35.212 din promoţia curentă şi 15.735 din promoţiile anterioare).

EDU.RO REZULTATE SIMULARE BAC 2016. Din totalul absolvenţilor de clasa a XII-a din promoţia curentă, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ la începutul anului şcolar 2014-2015, 76,9% s-au înscris şi au participat la examenul de Bacalaureat din această sesiune, cu trei procente mai mult decât în sesiunea iunie – iulie a Bacalaureatului 2014.

- Advertisement -


- Advertisement -
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -
Latest News

Top cele mai cunoscute 70 de citate ale celebrului investitor Charlie Munger

Un investitor american remarcabil este Charlie Munger. Pe lângă faptul că este prieten și partener al guruului de investiții...
- Advertisement -

More Articles Like This

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x